Uw gift aan een ander maakt ruimte voor u!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Calebs Giftshop..

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van CalebsGiftshop.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://shop.CalebsGiftshop.nl.

1.2 Door een bestelling bij CalebsGiftshop.nl te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van CalebsGiftshop.nl gelden ook ten behoeve van eventueel door CalebsGiftshop.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van CalebsGiftshop.nl zijn vrijblijvend. CalebsGiftshop.nl heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als CalebsGiftshop.nl uw bestelling heeft geaccepteerd. CalebsGiftshop.nl heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Voor bestellingen met een afleveradres zowel in als buiten Nederland dient u het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) bij vooruitbetaling te voldoen.

3.3 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van CalebsGiftshop.nl.

3.4 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft CalebsGiftshop.nl het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door CalebsGiftshop.nl, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door CalebsGiftshop.nl.

3.6 Bij bestellingen met een waarde onder € 1,50 brengen wij een bedrag van € 2,50 aan handelingskosten in rekening, tenzij u deze bestelling contant betaald en zelf komt ophalen in Almere. Deze toeslag geldt niet voor kadobonnen, waardebonnen en/of andere virtuele producten, welke vrijgesteld zijn van verzendkosten.

Artikel 4. Levering
4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door CalebsGiftshop.nl anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door CalebsGiftshop.nl geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 CalebsGiftshop.nl garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) weken na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan CalebsGiftshop.nl te melden.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft CalebsGiftshop.nl de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

7.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan CalebsGiftshop.nl te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de plastic verzegeling niet is verbroken. Als u het betreffende artikel al betaald had, ontvangt u voor het bedrag een tegoed om in CalebsGiftshop.nl (een) ander(e) artikel(en) aan te kopen. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 CalebsGiftshop.nl is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en CalebsGiftshop.nl, dan wel tussen CalebsGiftshop.nl en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van CalebsGiftshop.nl.

Artikel 9. Diversen
9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat CalebsGiftshop.nl deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met CalebsGiftshop.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door CalebsGiftshop.nl vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

9.3 CalebsGiftshop.nl mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan CalebsGiftshop.nl toekomende rechten, heeft CalebsGiftshop.nl in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11. Geschillencommissie Thuiswinkel
11.1 CalebsGiftshop.nl is aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Dit betekent dat consumenten eventuele geschillen over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten of de geleverde diensten of artikelen in plaats van aan de bevoegde rechter ook kunnen voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, met inachtneming van het Reglement Geschillencommissie Thuiswinkel.

11.2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie Thuiswinkel alleen in behandeling genomen als de klacht binnen dertig (30) dagen na het ontstaan ervan schriftelijk aan CalebsGiftshop.nl is voorgelegd.

11.3 Uiterlijk drie (3) maanden nadat een geschil aan CalebsGiftshop.nl is voorgelegd, dient een geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie Thuiswinkel aanhangig te worden gemaakt.

11.4 Voor het voorleggen van een klacht aan de Geschillencommissie Thuiswinkel bent u € 25,- klachtengeld verschuldigd. Het adres van de Geschillencommissie Thuiswinkel is: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Het telefoonnummer is 070-3105310. Voor uitgebreide informatie kunt u kijken op http://www.thuiswinkelwaarborg.nl.

Calebs Giftshop

1318 BN  Almere
+31 (0)628205087
KvK-nummer 39092031
BTW-nummer NL202658995B01

Terug
Uw ipadres is: 54.196.110.85
Copyright © 2018 Caleb's Giftshop. Web-development by MB-WEBdevelopment. Powered by Zen Cart